Z życia szkolnego- organizacje społeczne

Nie udało się ustalić czy były jakieś w okresie międzywojennym. Podczas lat okupacji (II wojny) dzieci i młodzież niemiecką skupiał Hitlerjugend. W pierwszych dziesięcioleciach Polski Ludowej musiało być szkolne koło TPPR a i przynajmniej formalna przynależność nauczycieli do niego była pożądana. Znakiem czasów było powstanie na prośbę parafialnego zespołu Caritas (parafia Wierzenica), oficjalnie 9 grudnia 2014 roku, Szkolnego Koła Caritas.

Szkolne koło PCK działało już w roku szkolnym 1947/1948, w roku 1973/1974 zajęło III miejsce w powiecie.  Już w roku szkolnym 1951/1952 był nauczyciel – przewodnik drużyny harcerskiej Organizacji Harcerskiej (Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej – OH ZMP), ówcześni harcerze między innymi zbierali stonkę ziemniaczaną walczą w ten sposób z imperializmem. 28 maja 1967 roku Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne zajmuje I miejsc w konkursie na zlocie powiatowym. Od pierwszej połowy lat siedemdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych działy drużyny Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).  Jako, że zawsze szkoła pozostaje w relacji mniejszej czy większej zależności od władz państwowych czy niższego szczebla chcąc czy nie chcąc uczniowie i nauczyciele na przestrzeni jej dziejów uczestniczyli w uroczystościach „na czasie”. Na początku były związane z cesarzem Niemiec, potem marszałkiem Józefem Piłsudskim, Adolfem Hitlerem (zarezerwowane tylko dla dzieci niemieckich). W latach po II wojnie, do okresu przemian ustrojowych była to między innymi 21 grudnia 1949 roku akademia ku czci Józefa Stalina. 1 maja 1951 roku, tak jak w poprzednim roku uczniowie i nauczyciele udali się wozami konnymi na uroczystość „Święta Pracy” do Czerwonaka. Obchodzono, w różnej formie, inne wydarzenia: 5 listopada 1967 roku 50-lecie Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (WSPR), apel poświęcony akcji „Nasz czyn na XXX-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) 23 marca 1974 roku, Dni: Górnika – 4 grudnia 1974 roku – uroczysty apel „Dziękujemy górnikom za ich trud”, Milicji Obywatelskie, Ludowego Wojska Polskiego, Zwycięstwa (wtedy 9 maja). Po 1989 roku świętowane są rocznice: uchwalenia Konstytucji 3 maja, odzyskania przez Polskę niepodległości w 11 listopada 1918, wydarzenia związane z osobą Jana Pawła II. Duch czasów sprawił, że w 2005 roku do obchodzącej jubileusz stulecia społeczności szkolnej swoje słowa skierowali nie sekretarze komitetów partyjnych a duchowni.  Z listu biskupa; Przez całe wieki wielkie rzesze dzieci kształciły się w jej murach i stąd szły w dorosłe życie zachowując wdzięczność dla swych Nauczycieli i Wychowawców i korzystając ze zdobytej wiedzy oraz wpojonych zasad godziwego życia i postępowania. Składając hołd minionym pokoleniom Nauczycieli i Uczniów… . Ks. proboszcza; Z całego serca błogosławię nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników w dniu pięknego jubileuszu 100-lecia szkoły. Ze wzruszeniem i wdzięcznością wspominam osoby, które tworzyły dobro tej szkoły w minionych latach od pierwszych chwil jej istnienia.

Miłymi dla uczniów były: Dzień Dziecka i Dzień (Tydzień, Święto)  Sportu, zimowiska w latach siedemdziesiątych, topienie Marzanny – 1976 rok, baliki noworoczne, Mikołajki Andrzejki (zwłaszcza od czasu kiedy szkoła miała swój sprzęt nagłaśniający). Funkcjonowały kółka przedmiotowe i zainteresowań, te drugie nierzadko zależnie od osobistych predyspozycji i umiejętności nauczycieli – fotograficzne, krajoznawcze, teatralne, żywego słowa, regionalne. Głównie wśród chłopców cieszyły się i cieszą wzięciem zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego (SKS). Szkoła długo wdrażała do oszczędania – funkcjonowała Szkolna Kasa Oszczędnościowa (SKO). Przez wiele lat uczniowie uczestniczyli w jak się ładnie nazywało pracach społecznie użytecznych. Porządkowali otoczenie szkoły i okolicę, od 1994 roku także w ramach akcji „Sprzątanie świata”, a później także Dnia Ziemi. Sadzili w 1964 roku las, przez wiele lat zbierali w sąsiednich państwowych gospodarstwach rolnych ziemniaki. Od 1974 roku zostało to po raz pierwszy zinstytucjowane – przerwa jesienna, starsze klasy na wykopkach, zebrane – 197 ton ziemniaków i 12 ton buraków. Jesienią 1986 roku udało się nazbierać aż 265 ton. Kiedy bardzo szybko okazało się, że warto ciężko popracować – pieniądze na wycieczki klasowe młodsze klasy też chciały chodzić na wykopki. W różnych okresach zbierali też: makulaturę, złom, szmaty (w końcówce 1979 roku odpowiednio: 1500 kg, 800 kg, 250 kg) runo leśne. A pamiętacie wykopki i sadzenie lasów? Teraz jak spoglądamy na Puszczę Zielonkę to wiemy, że i my dołożyliśmy się do tego lasu pięknego.  Za te pieniądze mogliśmy jechać na wycieczki a także zakupić sobie zeszyty i przybory do szkoły (ze wspomnień byłych uczniów w 2005 roku).

Niekiedy część zarobionych pieniędzy przeznaczali na szczytne cele. Na apel Edwarda Gierka nowego wówczas I sekretarza KC PZPR w dniach 26-27 lutego 1971 roku młodzież szkolna przekazuje na fundusz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie 4532 złote wypracowane w akcji wykopkowej. Spotkało się to z pełną aprobatą środowiska na ówczesnej fali entuzjazmu. Wspomagali też budowę Centrum Zdrowia Dziecka – maj 1976 roku, powodzian w 1982 roku, Centrum Zdrowia Matki Polki w 1987 roku.