ul.Karłowicka 3,
62-006 Kobylnica

+48 (61) 81-50-113
szkola.wierzonka@gmail.com

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

UWAGA RODZICE!

NABÓR DO KLASY I  na rok szkolny 2018/2019

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Rekrutacja rozpoczyna się 5 III 2018 r.

Zgłoszenia (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) lub Wnioski (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) należy rejestrować pod adresem :

 

 zapisy (kliknij tutaj)

 

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru

19 III 2018 r.do godz. 1500  

 

Nabór  do klasy I dotyczy:

- dzieci 7- letnich (urodzonych w roku 2011) - objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnich (urodzonych w roku 2011) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

 

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2018/2019

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Rekrutacja rozpoczyna się 14 III 2018 r.

Wnioski należy rejestrować pod adresem :

 

 zapisy (kliknij tutaj)

 

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru

30 III 2018 r.do godz. 1500  

 

Nabór  do oddziału przedszkolnego dotyczy:

- dzieci 6- i 5- letnich - objęte obowiązkiem

 

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się poniżej:

 ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

HARMONOGRAM

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Od 14 marca 2017r.

rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2017/2018

Nabór  do  oddziału przedszkolnego dotyczy dzieci z roczników 2011 oraz 2012

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Wnioski należy rejestrować pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć  w szkole do godz.15 00 31 marca 2017r.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się TUTAJ

                                                                                 

 

Poniżej zamieszczamy istotne informacje, które mogą Państwu pomóc w dokonaniu wyboru szkoły dla swojego dziecka.

  • W naszej szkole:
  • działa świetlica w godz. 7:00 -16:30,
  • istnieje możliwość wykupienia obiadów,
  • sale i ich wyposażenie dostosowane są
    do wieku i potrzeb dzieci pięcio-  i sześcioletnich, 

       

   

           

           

           

  

Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

w naszej szkole w dniach 17-23 kwietnia 2013 r.

 

Ewaluacja zewnętrzna - pięć ocen

 

Poziom:

A-     oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania;

B-     oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania;

C -   oznaczający średni stopień wypełniania wymagania;

D-    oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania;

E-     oznaczający niski stopień wypełniania wymagania.

 

Wymaganie

Poziom spełnienia wymagania

Obszar: Efekty:

Analizuje się wyniki sprawdzianu,( egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i umiejętności)

B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

B

Uczniowie są aktywni

B

Respektowane są normy społeczne

A

Obszar: Procesy

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

B

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

B

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów

B

Prowadzone są działania służące wyrównywania szans edukacyjnych

C

Obszar: Środowisko

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

B

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

B

Promowana jest wartość edukacyjna

B

Rodzice są partnerami szkoły

B

Obszar: Zarządzanie

Funkcjonuje współpraca w zespołach

C

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

B

Szkoła lub palcówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

C