REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

UWAGA RODZICE!

 

Komunika ws. rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy, że rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  do klas I szkół podstawowych ruszyła zgodnie z harmonogramem 16 marca 2020 r. o godz. 9:00. Wnioski w wersji papierowej (wydrukowane i podpisane) wraz załącznikami rodzice będą mogli składać w placówce pierwszego wyboru od 18 maja do 22 maja w godzinach:

poniedziałek- środa 10:00- 14:00

czwartek-piątek 15:00- 17:30

            Jednak ze względu na obecną sytuację w kraju wprowadzono zmiany w zakresie dostarczania dokumentów:

  • od 16 do 30 marca rejestrujecie Państwo dzieci elektronicznie – zaznaczając te kryteria, które mogą Państwo potwierdzić,
  • w związku z ograniczonym dostępem do przychodni poświadczenie szczepień mogą Państwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), z obowiązkiem dostarczenia właściwego zaświadczenia od lekarza w późniejszym terminie, o którym poinformujemy
  • w związku z brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawców potwierdzenie zatrudnienia mogą Pastwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), w którym należy wskazać miejsce zatrudnienia, z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu w późniejszym terminie, o którym poinformujemy.

Szanowni Państwo, prosimy o śledzenie ma bieżąco komunikatów zamieszczanych na stronie naboru do przedszkoli https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz i stronie naboru do szkół https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz oraz na stronie internetowej www.swarzedz.pl i oficjalnym profilu na Facebooku Swarzędza.

 

 

NABÓR DO KLASY I  na rok szkolny 2020/2021

 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 16 III 2020 o godz. 8:00 i odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Zgłoszenia (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) lub Wnioski (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) należy rejestrować pod adresem:

 

 zapisy (kliknij tutaj)

 

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru w dniach  18- 22 V 2020 do godz. 16:00.

 

Harmonogram i zasady rekrutacji do klasy I

 

 

Nabór  do klasy I dotyczy:

- dzieci 7- letnich (urodzonych w roku 2012) - objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnich (urodzonych w roku 2013) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

 

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2020/2021

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Rekrutacja rozpoczyna się 16 III 2020 r. od godz. 8:00

Wnioski należy rejestrować pod adresem :

 

 zapisy (kliknij tutaj)

 

Harmonogram i zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 18- 22 V 2020 do godz. 1600  

 

Nabór  do oddziału przedszkolnego dotyczy:

- dzieci 6- i 5- letnich - objęte obowiązkiem